شناسه پروژه

3K-0040

استانبول/اروپایی ،ترکیه
 • تکمیل شده

 • برج های مسکونی

 • 109 Sqm

 • $640k

شناسه پروژه

3K-0038

استانبول/اروپایی ،ترکیه
 • تکمیل نشده

 • برج های مسکونی

 • 150 Sqm

 • $720k

شناسه پروژه

3K-0037

استانبول/اروپایی ،ترکیه
 • تکمیل نشده

 • برج های مسکونی

 • 113 Sqm

 • $355k

شناسه پروژه

3K-0036

Istanbul, Asia / TURKEY
 • تکمیل نشده

 • برج های مسکونی

 • 80 Sqm

 • $320

شناسه پروژه

3K-0029

استانبول/آسیایی،ترکیه
 • تکمیل شده

 • برج های مسکونی

 • 102 Sqm

 • $255k

شناسه پروژه

3K-0030

استانبول/آسیایی،ترکیه
 • تکمیل شده

 • برج های مسکونی

 • 160

 • $350

شناسه پروژه

3K-0028

استانبول/اروپایی ،ترکیه
 • تکمیل نشده

 • برج های مسکونی

 • 76 Sqm

 • $480k

شناسه پروژه

3k-0054

استانبول/آسیایی،ترکیه
 • تکمیل شده

 • برج های مسکونی

 • 99 sqm

 • $184k

شناسه پروژه

3K-0023

Istanbul, Europe / TURKEY
 • Incomplete

 • Residence

 • 110 sqm

 • $1mil